Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Pyrolsyoljeproduktion i BOBICs värdekedja

Förhoppningar finns om att processer som omvandlar skogsbaserade restprodukter från den skogliga värdekedjan till flytande drivmedel, ska kunna utgöra ett betydande bidrag till omställningen från fossilt till förnybart. Bland dessa processer finns produktion av biobaserad pyrolysolja som en potentiell kommersialiseringsmöjlighet.
​Detta projekt syftade till att utvärdera kommersialiseringsmöjligheten för pyrolysoljeproduktion inom BOBIC:s skogliga värdekedja, som återfinns i Norrbottens län, samt de fyra nordligaste kommunerna i Västerbottens län. Utvärderingen utgick primärt från teknologier som har sådan teknikmognadsgrad att de går att applicera i en kommersiell anläggning. Pyrolysoljeproduktion bygger på att som råvara nyttja olika typer av sidoströmmar; sågspån från sågverken, sållspån från bruken, samt grot från skogen.​

Projektets slutsatser

1) Med dagens förutsättningar kan pyrolysolja produceras till en kostnad på mellan 2490 och 4210 kr/ton. Den stora skillnaden i produktionskostnaden ligger framför allt i bidrag till investering, råvarupriser och pyrolysoljeutbyte. Dessa siffror har en uppskattad osäkerhetsfaktor på ca 25%.

2) Integration med antingen ett kraftvärmeverk eller ett massabruk är nödvändig, för att den ekonomiska kalkylen för pyrolysoljeproduktion skall gå ihop. Detta sänker såväl driftkostnaden som kapitalkostnaden, men styr också möjlig lokalisering av anläggningen.

3) De stora industrierna som idag använder sig av eldningsolja slipper i många fall betala energi- och koldioxidskatt på oljan, eftersom de jobbar med en kemisk process. Om detta ändras kommer pyrolysolja kunna vara mer konkurrenskraftig mot fossila alternativ, på marknaden för eldningsoljor

Vid försäljning av pyrolysoljan till raffinaderier, för uppgradering till biodrivmedel, kommer oljan få ett högre marknadsvärde på omkring 5000 – 6000 kr/ton. Dock ställer raffinaderierna större krav på produkten, än om den skulle användas som eldningsolja. Den ska vara i princip helt askfri, samt ha en syrehalt på maximalt ca. 15 %, vilket påverkat tillverkningskostnaden och utbytet.

Partners är RISE och BOBIC.